مجموعه رنگین کمان بافاصله ده دقیقه به حرم و امکانات ویژه ومنوانتخابی وپلان ریز آماده همکاری باآژانسها و ارگانها میباشد