مجموعه رنگین کمان واقع درخیابان امام رضا8.بافاصله ده دقیقه تاحرم.باپلان ریز ومنوغذا انتخابی همرابامیز سالاد وترشی.صبحانه بوفه سردوگرم.