✅ وقت امریکا ١٩٠$
✅ وقت سفارت انگلیس + واریزی سفارت$+تکمیل فرم و بررسی مدارک ٢٢٠$
✅ وقت سفارت کانادا + واریزی سفارت+تکمیل فرم و بررسی مدارک ٢٤٠$

88517171

telegram.me/raikagasht✅ وقت امریکا ١٩٠$
✅ وقت سفارت انگلیس + واریزی سفارت$+تکمیل فرم و بررسی مدارک ٢٢٠$
✅ وقت سفارت کانادا + واریزی سفارت+تکمیل فرم و بررسی مدارک ٢٤٠$

88517171

telegram.me/raikagasht