خدمات سفارت آمریکا ( دبی و ابوظبی و ارمنستان و آنکارا )
خدمات سفارت انگلیس ( آنکارا و استانبول و ابوظبی )