آداک تهران*آداک یروان ………………………………………ازمنزل تامنزل آداک باشماست