تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی مهرورزان چهلستون
شروع تور از 14 خرداد , 1397
03132305420
7 شب کربلا ، نجف ، کاظمین و سامرا
 مسیر سفر
اصفهان
    
کربلا ، نجف ، کاظمین و سامرا
 نوع سفر
زمینی  -  اتوبوس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
تور زمینی کربلا(97/04/13_هفت شب )
f.b
1,200,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/14_هفت شب )
f.b
1,200,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/15_هفت شب )
f.b
1,200,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/16_هفت شب )
f.b
950,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/17_هفت شب )
f.b
1,240,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/18_هفت شب )
f.b
1,214,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/19_هفت شب )
f.b
1,240,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/20_هفت شب )
f.b
1,106,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/21_هفت شب )
f.b
1,214,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/22_هفت شب )
f.b
1,214,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/23_هفت شب )
f.b
1,214,000,947,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/24_هفت شب )
f.b
1,107,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/25_هفت شب )
h.b
1,214,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/26_هفت شب )
f.b
1,240,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/27_هفت شب )
f.b
1,107,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/28_هفت شب )
f.b
1,107,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/29_هفت شب )
f.b
1,214,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/30_هفت شب )
f.b
1,214,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
تور زمینی کربلا(97/04/31_هفت شب )
f.b
1,107,000 تومان سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/13_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/14_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/15_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/16_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/17_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/18_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,214,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/19_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/20_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,106,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/21_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,214,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/22_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,214,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/23_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,214,000,947,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/24_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,107,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/25_هفت شب )
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,214,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/26_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/27_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,107,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/28_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,107,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/29_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,214,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/30_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,214,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
نام هتل تور زمینی کربلا(97/04/31_هفت شب )
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,107,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات سه شب کربلا + سه شب نجف + زیارت کاظمین
کربلا ، نجف ، کاظمین و سامرا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 14 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 31 تیر , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت - 2 قطعه عکس3*4 رنگی پشت زمینه سفید
 خدمات آژانس
ویزا,بلیط رفت و برگشت,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی, اقامت در هتل های با کیفیت و نزدیک به حرم,تهیه ی غذا توسط آشپزهای ایرانی به همراه مداح یا روحانی و مدیر زیر نظر سازمان حج و زیارت
 توضیحات

تورهای کربلا زمینی

زیر نظر سازمان حج و زیارت

با شرایط ویژه نقد و اقساط
خدمات:
ویزا,بلیط رفت و برگشت,بیمه مسافرتی,اقامت در
هتل های با کیفیت و نزدیک به حرم,تهیه ی غذا
توسط آشپزهای ایرانی به همراه مداح یا روحانی
و مدیر زیر نظر سازمان حج و زیارت

- تاریخ های حرکت زمینی از 97/04/13 الی 97/04/31 ( 7 شب )

***
جهت اطلاع از تاریخ های بعدی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

⛔️ تخفیف برای کودکان 2-6 سال
⛔️مسافرین محترم هیچ گونه وجهی بابت عوارض ورود به عراق و اماکن زیارتی پرداخت نمی نمایند.
☎️ تلفن های تماس:
03132305420(10خط)
09132126194
آدرس: اصفهان, خ جی, خ پروین , صدمتر بالاتر از بانک قوامین

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی مهرورزان چهلستون و شماره  03132305420  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری ارمنستان " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به باتومی؛ مروارید دریای سیاه در گرجستان
بهترین هتل های دنیا برای دوستداران شکلات
رستوران های حلال چیانگ مای تایلند را بشناسید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک