?آفر ویژه گرجستان تفلیس

⭐️ویژه عید قطر
?پروازر جور جین
? 15 تیرماه رقت 22 تیر ماه برگشت
?7 شب اقامت

?نام هتل : GNG
4 ستاره ⭐️
✔️ دوتخته هر نفر 2.895.000
?نام هتل : GOLDEN PALACE
4 ستاره⭐️
✔️ دوتخته هر نفر 2.895.000

22 تیر ماه رقت و18 تیر ماه برگشت
4 شب اقامت
? نام هتل : GNG
4ستاره⭐️
✔️دوتخته هر نفر 1.395.000
? نام هتل : GOLDEN PALACE
4ستاره⭐️
دوتخته هر نفر 1.395.000

? @raikagasht

☎️02188517171

www.raikagasht.com

#رایکاگشت
شهرابی