تور لحظه آخری

کلید Enter را بفشارید

عنوان برنامه سفر

  کلید Enter را بفشارید

  اعلان ها

  پکیج و تور های مسافرتی

  مشاهده سایر تورها

  کاربر گرامی این تور منقضی شده است ، شما میتوانید از سایر تورهای درحال اجرا استفاده نمایید !

  نام آژانس : مادیار سفر

  تور آفریقای جنوبی

  تهران      به      آفریقای جنوبی
  تاریخ شروع تور : ۲۷ آبان تاریخ پایان تور : ۹ آبان ,۱۳۹۵
  نوع سفر: هوایی مدت اقامت: ۹ شب
  www.madiaragency.com
  [email protected]
  ۰۲۱۸۸۵۱۰۸۶۰
  ۰۲۱۸۸۵۲۲۳۶۵

  مقصد

  نام مدت اقامت توضيحات
  آفریقای جنوبی ۹ شب

  ?آژانس مادیار سفر دنیا ?
  ? #تور_آفریقای_جنوبی - 27 آبان تا 8 اسفند
  ✈️ نوع سفر: هوایی- قطر ایرویز
  ✅ مدت اقامت : 9 شب
  ⏰ ساعت رفت: 22:30 از تهران - 00:55 دوحه - 02:30 از دوحه - 9:50 ژوهانسبورگ

  ⏰ ساعت برگشت: 13:30 از کیپ تاون - 23:50 به دوحه - 00:50 از دوحه - 04:25 تهران
  یک شب ژوهانسبورگ + دو شب سان سیتی + یک شب پارک جنگلی + پنج شب کپ تاون

  ???? ? هتل 5 ستاره ایوری : 8,990,000 تومان

  هتل ها

  نام هتل
  خدمات هتل
  قیمت ۲ تخته
  قیمت ۱ تخته
  کودک با تخت
  ۶ تا ۱۲ سال
  کودک بدون تخت
  ۲ تا ۶ سال
  توضيحات
  IVOR
  B.B
  5*
  8990000 تومان
   تومان
   تومان
   تومان

  اطلاعات تور

  از تهران
  نوع سفرهوایی  -  قطر ایر ویز
  تاریخ تاریخ شروع تور :۲۷ آبان - تاریخ پایان تور : ۹ آبان ,۱۳۹۵
  مدارک لازم پاسپورت
  خدمات آژانس اقامت با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + بیمه + راهنما
  توضيحات

  1. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺴﻠﯽ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور وﯾﺰا ﺑﺎﺷﺪ، 03 % ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ و ﯾﮏ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺘﻞ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور وﯾﺰا ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺒﻠﻎ وﯾﺰا ،ﮐﻞ ﺑﻠﯿﻂ و 4 ﺷﺐ ﻫﺘﻞ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﮐﺴﺮ واﻟﺒﺎﻗﯽ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﮔﺮدد. 2. ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ وﯾﺰاي آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ: اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر-2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 رﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ- ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ روي ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺪام، ﺳﻤﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.(، ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ 81 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ را ﻫﻤﺮاه اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮدي ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ، ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك درﺳﻔﺎرت اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد. . 3. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وﯾﺰا 10 روز ﮐﺎري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 4. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪور وﯾﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺛﺮﯾﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺒﺮ وﯾﺰا و 03% از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ، اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 5. ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ رزرواﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  دیدگاه

  پرواز يار معرفی تور لحظه آخری ، سيستم مسافرياب ، امکان اخذ ويزا ، هتل ، پرواز های چارتری و سيستمی - تمامی مسیر های کیش مشهد دبی مالزی آنتالیا استانبول