شروع تور از 25 اسفند , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
5 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران     تفلیس
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand
b.b
1,690,000 تومان 1,980,000 تومان 1,620,000 تومان 1,300,000 تومان
Batoni
b.b
1,750,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان 1,300,000 تومان
Eurasia
b.b
1,860,000 تومان 2,330,000 تومان 1,740,000 تومان 1,300,000 تومان
Asterion Palace
b.b
1,890,000 تومان 2,350,000 تومان 1,790,000 تومان 1,300,000 تومان
Lords
b.b
1,860,000 تومان 2,330,000 تومان 1,740,000 تومان 1,300,000 تومان
Gremi
b.b
1,970,000 تومان 2,500,000 تومان 1,810,000 تومان 1,300,000 تومان
Rogalux
b.b
2,210,000 تومان 2,970,000 تومان 1,910,000 تومان 1,300,000 تومان
Iveria Inn
b.b
2,210,000 تومان 2,970,000 تومان 1,910,000 تومان 1,300,000 تومان
Cruise
b.b
2,210,000 تومان 2,890,000 تومان 2,030,000 تومان 1,300,000 تومان
Toscano
b.b
2,270,000 تومان 3,040,000 تومان 1,910,000 تومان 1,300,000 تومان
Betlem
b.b
2,270,000 تومان 3,040,000 تومان 1,910,000 تومان 1,300,000 تومان
Kalasi
b.b
2,280,000 تومان 3,040,000 تومان 1,940,000 تومان 1,300,000 تومان
Dolabauri
b.b
2,320,000 تومان 3,200,000 تومان 1,940,000 تومان 1,300,000 تومان
Coral Boutique
b.b
2,390,000 تومان 3,320,000 تومان 2,350,000 تومان 1,300,000 تومان
Primavera
b.b
2,390,000 تومان 3,320,000 تومان 2,350,000 تومان 1,300,000 تومان
Cron Palace
b.b
2,500,000 تومان 3,320,000 تومان 2,140,000 تومان 1,300,000 تومان
City Center
b.b
2,680,000 تومان 3,910,000 تومان 2,140,000 تومان 1,300,000 تومان
Preference Hualing
b.b
2,730,000 تومان 39,100,000 تومان 2,140,000 تومان 1,300,000 تومان
Ambassadori
b.b
3,140,000 تومان 4,850,000 تومان 2,610,000 تومان 1,300,000 تومان
Holiday Inn
b.b
3,390,000 تومان 5,350,000 تومان 2,220,000 تومان 1,300,000 تومان
The Biltmore
b.b
4,190,000 تومان 6,940,000 تومان  تومان 1,300,000 تومان
نام هتل Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Batoni
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asterion Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lords
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gremi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rogalux
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iveria Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cruise
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalasi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cron Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 39,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,300,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
خدمات: بلیت رفت و برگشت ،ترانسفر فرودگاهی،لیدر،سیم کارت،گشت شهری با نهار
 توضیحات

توضیحات:
اعتبار پاسپورت از زمان خروج از کشور حداقل 6 ماه بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
درخواست آژانس همکار به منزله پذیرش قوانین پرواز و هتل چارترمی باشد.
پرداخت 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
هزینه بیمه افراد بالای 65 سال 75.000 تومان میباشدکه جداگانه دریافت میگردد.
تاریخ 29،28،27 اسفند و 5،4،3،2،1 فرودین شامل 400.000 افزایش نرخ می باشد.
ورود 25 اسفند 300.000 کاهش نرخ دارد
پکیج در تاریخ 8،7،6 فروردین شامل 200.000 تومان افزایش نرخ میباشد.
درصورت در خواست پرواز قشم ایر 100 هزار تومان به قیمت های فوق اضافه میگردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به ابوظبی؛ پایتخت مدرن امارات متحده عربی
طبیعت سحرانگیز نیوزیلند، لوکیشن برترین فیلم های هالیوود
حمل و نقل عمومی در مونته نگرو
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک