شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۸۸۱۷۰۳۳۱
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران     استانبول
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand Milan
b.b
1,995,000 تومان 2,175,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Topkapi Sabena
b.b
1,895,000 تومان 2,245,000 تومان 1,895,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Blueway City
b.b
2,045,000 تومان 2,545,000 تومان 2,045,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Alfa
b.b
2,045,000 تومان 2,425,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Buyuk Keban
b.b
2,295,000 تومان 2,125,000 تومان 1,870,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Budo
b.b
2,175,000 تومان 2,545,000 تومان 2,125,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Matiat
b.b
2,045,000 تومان 2,295,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Grand Emin
b.b
2,045,000 تومان 2,454,000 تومان 2,045,000 تومان 1,825,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Grand Unal
b.b
2,175,000 تومان 2,790,000 تومان 2,125,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Carlton
b.b
2,125,000 تومان 2,745,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
The City Port
b.b
1,995,000 تومان 2,495,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Birbey
b.b
2,175,000 تومان 2,545,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Sorriso
b.b
2,425,000 تومان 2,665,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
All Seasons
b.b
2,175,000 تومان 2,795,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Nanda
b.b
2,095,000 تومان 2,495,000 تومان 1,895,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Berjer Boutique
b.b
2,425,000 تومان 3,345,000 تومان 2,025,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Biancho
b.b
2,245,000 تومان 2,995,000 تومان 1,875,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Titanic City Taksim
b.b
3,085,000 تومان 4,300,000 تومان 2,350,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Ramada Plaza
b.b
2,575,000 تومان 2,635,000 تومان 2,115,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Avantgarde Hotel Taksim
b.b
2,635,000 تومان 3,695,000 تومان 2,115,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Lares Park
b.b
2,935,000 تومان 4,000,000 تومان 2,325,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Surmeli
b.b
2,425,000 تومان 3,300,000 تومان 2,045,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
DoubleTree by Hilton Piyalepasa
b.b
2,595,000 تومان 3,695,000 تومان 2,115,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Grand Cevahir
b.b
2,700,000 تومان 3,795,000 تومان 2,145,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Naz City
b.b
2,725,000 تومان 3,845,000 تومان 2,115,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Biz Cevahir
b.b
2,395,000 تومان 3,295,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Topkapi Sabena
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Blueway City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Alfa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,425,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Buyuk Keban
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,125,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Budo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Matiat
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Grand Emin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,454,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,825,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Grand Unal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Carlton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل The City Port
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Birbey
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Sorriso
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل All Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Nanda
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Berjer Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Biancho
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Titanic City Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,085,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Ramada Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,935,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,325,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Surmeli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل DoubleTree by Hilton Piyalepasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Naz City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتل Biz Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات اقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت، اقامت باصبحانه،ترانسفر فرودگاهی، یک روز گشت شهری با ناهار ، لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی
 توضیحات

بلیط رفت و برگشت زاگرس وکیش ایر، اقامت 5شب و 6روزباصبحانه،ترانسفر فرودگاهی،یک روز گشت شهری با ناهار ، لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی
رفت 25 و 26 اسفند 200 کاهش .27اسفند کاهش 100
28الی 7فروردین 400افزایش نرخ .رفت 8 فروردین 200 افزایش نرخ ...9 و 10 فروردین طبق پکیج .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرسان سیر آسیا و شماره  ۰۲۱۸۸۱۷۰۳۳۱  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به ابوظبی؛ پایتخت مدرن امارات متحده عربی
طبیعت سحرانگیز نیوزیلند، لوکیشن برترین فیلم های هالیوود
حمل و نقل عمومی در مونته نگرو
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک