شروع تور از 28 مهر , 1396
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران      آنتالیا
 نوع سفر
air   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Lara Dinc
all
1,445,000 تومان 1,745,000 تومان 1,345,000 تومان 995,000 تومان
Grand Mir' Amor
all
1,595,000 تومان 1,845,000 تومان 1,395,000 تومان 995,000 تومان
Belpoint Beach
all
1,695,000 تومان 1,995,000 تومان 1,395,000 تومان 995,000 تومان
Ramada Resort Side
u.all
1,795,000 تومان 2,095,000 تومان 1,495,000 تومان 995,000 تومان
Sarp
all
1,845,000 تومان 2,195,000 تومان 1,495,000 تومان 995,000 تومان
TRANSATLANTİK
u.all
1,895,000 تومان 2,245,000 تومان 1,495,000 تومان 995,000 تومان
Orange County
u.all
1,945,000 تومان 2,195,000 تومان 1,495,000 تومان 995,000 تومان
Crystal Waterworld
u.all
2,045,000 تومان 2,445,000 تومان 1,595,000 تومان 995,000 تومان
Adonis
all
2,095,000 تومان 2,595,000 تومان 1,595,000 تومان 995,000 تومان
Orange County
u.all
2,095,000 تومان 2,595,000 تومان 1,595,000 تومان 995,000 تومان KEMER
Kervansaray Kundu
u.all
2,145,000 تومان 2,695,000 تومان 1,645,000 تومان 995,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
2,295,000 تومان 2,845,000 تومان 1,695,000 تومان 995,000 تومان
Aska Lara
u.all
2,395,000 تومان 2,995,000 تومان 1,745,000 تومان 995,000 تومان
Adalya Elite Lara
u.all
2,445,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان 995,000 تومان
Club Sera
u.all
2,495,000 تومان 3,095,000 تومان 1,795,000 تومان 995,000 تومان
WOW Kremlin Palace
u.all
2,595,000 تومان 3,295,000 تومان 1,845,000 تومان 995,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
2,745,000 تومان 3,495,000 تومان 1,895,000 تومان 995,000 تومان
Sherwood Dreams
u.all
2,745,000 تومان 3,495,000 تومان 1,895,000 تومان 995,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
2,795,000 تومان 3,495,000 تومان 1,895,000 تومان 995,000 تومان
Delphin Palace
u.all
2,795,000 تومان 3,495,000 تومان 1,945,000 تومان 995,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
3,195,000 تومان 4,145,000 تومان 2,145,000 تومان 995,000 تومان
Baia Lara
u.all
3,195,000 تومان 4,145,000 تومان 2,145,000 تومان 995,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
3,295,000 تومان 4,295,000 تومان 2,195,000 تومان 995,000 تومان
Royal Holiday Palace
u.all
3,395,000 تومان 4,445,000 تومان 2,245,000 تومان 995,000 تومان
Titanic Deluxe Belek
u.all
3,595,000 تومان 4,695,000 تومان 2,295,000 تومان 995,000 تومان
Rixos Premium
u.all
4,495,000 تومان 5,995,000 تومان 2,795,000 تومان 995,000 تومان
نام هتل Lara Dinc
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mir' Amor
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belpoint Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sarp
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,845,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANSATLANTİK
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,945,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adonis
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل Kervansaray Kundu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,445,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل WOW Kremlin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 995,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 مهر , 1396 - تاریخ پایان تور : 5 آبان , 1396
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط پرواز ماهان (دنیزلی) -ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو - راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

بیزینس کلاس+300.000 تومان

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
حقایق جالب درباره مونته نگرو؛ کشوری کوچک در قلب اروپا
دیدنی های دبی ؛ پایتخت خرید خاورمیانه (قسمت اول)
آشنایی با ۱۰ جاذبه ترسناک گردشگری استرالیا (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک