شروع تور از 22 آذر , 1396
۰۲۱۸۸۴۵۴۵۵۱
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران      استانبول
 نوع سفر
air   -  ایران ایر تور
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand Milan
b.b
1,025,000 تومان 1,225,000 تومان 895,000 تومان 820,000 تومان
Topkapi
b.b
1,065,000 تومان 1,325,000 تومان 915,000 تومان 820,000 تومان
Elan
b.b
1,095,000 تومان 1,365,000 تومان 955,000 تومان 820,000 تومان
Alfa
b.b
1,095,000 تومان 1,365,000 تومان 955,000 تومان 820,000 تومان
Grand Emin
b.b
1,135,000 تومان 1,445,000 تومان 975,000 تومان 820,000 تومان
Golden Hill
b.b
1,135,000 تومان 1,445,000 تومان 975,000 تومان 820,000 تومان
All Seasons
b.b
1,195,000 تومان 1,575,000 تومان 1,015,000 تومان 820,000 تومان
Cartoon
b.b
1,245,000 تومان 1,665,000 تومان 1,025,000 تومان 820,000 تومان
Dora
b.b
1,245,000 تومان 1,665,000 تومان 1,025,000 تومان 820,000 تومان
Grand Halic
b.b
1,365,000 تومان 1,895,000 تومان 1,045,000 تومان 820,000 تومان
Konak
b.b
1,385,000 تومان 1,915,000 تومان 1,055,000 تومان 820,000 تومان
Crystal
b.b
1,385,000 تومان 1,915,000 تومان 1,055,000 تومان 820,000 تومان
The Green Park Merter
b.b
1,395,000 تومان 1,975,000 تومان 1,115,000 تومان 820,000 تومان
Grand Oztanik
b.b
1,445,000 تومان 2,025,000 تومان 1,135,000 تومان 820,000 تومان
Avantgarde Hotel Taksim
b.b
1,445,000 تومان 2,025,000 تومان 1,135,000 تومان 820,000 تومان
Green Park
b.b
1,495,000 تومان 2,165,000 تومان 1,165,000 تومان 820,000 تومان
Senator Taksim
b.b
1,595,000 تومان 2,355,000 تومان 1,225,000 تومان 820,000 تومان
Golden Age
b.b
1,595,000 تومان 2,355,000 تومان 1,225,000 تومان 820,000 تومان
Hurry Inn Merter
b.b
1,615,000 تومان 2,395,000 تومان 1,235,000 تومان 820,000 تومان
Grand Cevahir
b.b
1,615,000 تومان 2,395,000 تومان 1,235,000 تومان 820,000 تومان
Mercure
b.b
1,695,000 تومان 2,555,000 تومان 1,275,000 تومان 820,000 تومان
Lares Park
b.b
1,745,000 تومان 2,655,000 تومان 1,285,000 تومان 820,000 تومان
Hilton Bomonti
b.b
1,825,000 تومان 2,795,000 تومان 1,345,000 تومان 820,000 تومان
Point Taksim
b.b
1,825,000 تومان 2,795,000 تومان 1,345,000 تومان 820,000 تومان
Elite World
b.b
1,835,000 تومان 2,845,000 تومان 1,365,000 تومان 820,000 تومان
Conrad
b.b
2,035,000 تومان 3,215,000 تومان 1,455,000 تومان 820,000 تومان
Swissotel
b.b
2,035,000 تومان 3,215,000 تومان 1,455,000 تومان 820,000 تومان
hilton
b.b
2,095,000 تومان 3,315,000 تومان 1,465,000 تومان 820,000 تومان
Grand Hyatt
b.b
2,145,000 تومان 3,395,000 تومان 1,495,000 تومان 820,000 تومان
The Marmara Taksim
b.b
2,525,000 تومان 3,155,000 تومان 1,695,000 تومان 820,000 تومان
نام هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,025,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,065,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,325,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Hill
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Halic
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,895,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,975,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,165,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Senator Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,225,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,225,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hurry Inn Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,615,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,235,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,615,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,235,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,275,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,285,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,835,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل hilton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,465,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 820,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 آذر , 1396 - تاریخ پایان تور : 27 آذر , 1396
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریاک پرواز آریا و شماره  ۰۲۱۸۸۴۵۴۵۵۱  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
حقایق جالب درباره مونته نگرو؛ کشوری کوچک در قلب اروپا
دیدنی های دبی ؛ پایتخت خرید خاورمیانه (قسمت اول)
آشنایی با ۱۰ جاذبه ترسناک گردشگری استرالیا (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک