شروع تور از 17 دی , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران      تفلیس
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Marsel
b.b
590,000 تومان 690,000 تومان 580,000 تومان 580,000 تومان
Paris
b.b
590,000 تومان 690,000 تومان 580,000 تومان 580,000 تومان
Kvareli
b.b
590,000 تومان 690,000 تومان 580,000 تومان 580,000 تومان
Eurasia
b.b
640,000 تومان 740,000 تومان 630,000 تومان 580,000 تومان
Valeria
b.b
720,000 تومان 880,000 تومان 710,000 تومان 580,000 تومان
Rio
b.b
740,000 تومان 920,000 تومان 730,000 تومان 580,000 تومان
English Home
b.b
740,000 تومان 920,000 تومان 730,000 تومان 580,000 تومان
Gremi
b.b
800,000 تومان 1,020,000 تومان 790,000 تومان 580,000 تومان
Urban Boutique
b.b
800,000 تومان 1,020,000 تومان 790,000 تومان 580,000 تومان
Beaumonde Garden
b.b
950,000 تومان 1,270,000 تومان 940,000 تومان 580,000 تومان
Grako Metekhi
b.b
950,000 تومان 1,270,000 تومان 940,000 تومان 580,000 تومان
L Plaza
b.b
900,000 تومان 1,190,000 تومان 890,000 تومان 580,000 تومان
Vedzisi
b.b
920,000 تومان 1,220,000 تومان 910,000 تومان 580,000 تومان
Dolabauri
b.b
920,000 تومان 1,220,000 تومان 910,000 تومان 580,000 تومان
Ameri Plaza
b.b
950,000 تومان 1,390,000 تومان 940,000 تومان 580,000 تومان
City Center
b.b
950,000 تومان 1,390,000 تومان 940,000 تومان 580,000 تومان
Orion
b.b
1,120,000 تومان 1,450,000 تومان 1,110,000 تومان 580,000 تومان
Cron Palace
b.b
1,120,000 تومان 1,450,000 تومان 1,110,000 تومان 580,000 تومان
Wine Palace
b.b
1,090,000 تومان 1,650,000 تومان 1,080,000 تومان 580,000 تومان
Kalasi
b.b
1,090,000 تومان 1,650,000 تومان 1,080,000 تومان 580,000 تومان
Kalasi
b.b
1,120,000 تومان 1,650,000 تومان 1,110,000 تومان 580,000 تومان
Ambassadori
b.b
1,090,000 تومان 1,650,000 تومان 1,080,000 تومان 580,000 تومان
Holiday Inn
b.b
1,350,000 تومان 2,150,000 تومان 1,340,000 تومان 580,000 تومان
IOTA
b.b
1,400,000 تومان 2,050,000 تومان 1,390,000 تومان 580,000 تومان
نام هتل Marsel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 590,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paris
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 590,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kvareli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 590,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 640,000 تومان
قیمت 1 تخته 740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Valeria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 720,000 تومان
قیمت 1 تخته 880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rio
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 740,000 تومان
قیمت 1 تخته 920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل English Home
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 740,000 تومان
قیمت 1 تخته 920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gremi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Urban Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Beaumonde Garden
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grako Metekhi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل L Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vedzisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orion
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cron Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wine Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalasi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalasi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 17 دی , 1396 - تاریخ پایان تور : 20 دی , 1396
 مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت قشم ایر وزاگرس-اقامت در هتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
 توضیحات

این پکیج شامل 4شب هم میباشد
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
02141365

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به ابوظبی؛ پایتخت مدرن امارات متحده عربی
طبیعت سحرانگیز نیوزیلند، لوکیشن برترین فیلم های هالیوود
حمل و نقل عمومی در مونته نگرو
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک