کسی کز عشق خالی شد فسردست / گرش صد جان بود بی‌عشق مردست