نرخ ویژه وخدمات ویژه مجموعه رنگین کمان

img

مجموعه رنگین کمان واقع درخیابان امام رضا8.بافاصله ده دقیقه تاحرم.باپلان ریز ومنوغذا انتخابی همرابامیز سالاد وترشی.صبحانه بوفه سردوگرم.دیدگاه خود را ارسال نمایید :