شروع تور از 5 شهریور , 1395
02188465480
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران    آنتالیا
 نوع سفر
هوایی  -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
19,000,000 تومان 2,115,000 تومان 1,735,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
1,995,000 تومان 2,230,000 تومان 1,810,000 تومان 1,350,000 تومان بلک
2,080,000 تومان 2,355,000 تومان 1,800,000 تومان 1,350,000 تومان کمر
2,355,000 تومان 2,775,000 تومان 1,940,000 تومان 1,350,000 تومان کمر
2,545,000 تومان 3,040,000 تومان 2,055,000 تومان 1,350,000 تومان کمر
2,610,000 تومان 3,135,000 تومان 2,085,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
2,760,000 تومان 3,960,000 تومان 2,160,000 تومان 1,350,000 تومان بلک
2,845,000 تومان 3,490,000 تومان 2,205,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
2,910,000 تومان 3,315,000 تومان 2,235,000 تومان 1,350,000 تومان کمر
3,060,000 تومان 4,560,000 تومان 2,310,000 تومان 1,350,000 تومان کمر
3,295,000 تومان 4,165,000 تومان 2,430,000 تومان 1,350,000 تومان لارا - کندو
3,340,000 تومان 4,230,000 تومان 2,450,000 تومان 1,350,000 تومان لارا - کندو
3,385,000 تومان 4,295,000 تومان 2,470,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
3,385,000 تومان 4,295,000 تومان 2,470,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
3,535,000 تومان 4,520,000 تومان 2,545,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
3,535,000 تومان 4,520,000 تومان 2,545,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
3,510,000 تومان 4,485,000 تومان 2,535,000 تومان 1,350,000 تومان بلک
3,920,000 تومان 6,040,000 تومان 2,740,000 تومان 1,350,000 تومان کمر
4,030,000 تومان 5,255,000 تومان 2,795,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
4,195,000 تومان 5,150,000 تومان 2,880,000 تومان 1,350,000 تومان بلک
4,520,000 تومان 5,995,000 تومان 3,040,000 تومان 1,350,000 تومان لارا
4,775,000 تومان 6,380,000 تومان 3,170,000 تومان 1,350,000 تومان بلک
4,880,000 تومان 7,205,000 تومان 3,220,000 تومان 1,350,000 تومان بلک
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,735,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات بلک
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات کمر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,775,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات کمر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات کمر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,135,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,085,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات بلک
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,205,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,235,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات کمر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات کمر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,165,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا - کندو
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا - کندو
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,535,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,535,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,485,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات بلک
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات کمر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات بلک
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات لارا
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات بلک
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,205,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات بلک
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 5 شهریور , 1395 - تاریخ پایان تور : 19 شهریور , 1395
 مدارک لازم
عکس پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت با خدمات هتل ، راهنمای مسافرتی ، بیمه مسافرتی
 توضیحات

تور هوایی آنتالیا با ایرباس 300-600 قشم ایر
** اولین تور هوایی مستقیم آنتالیا با پرواز ایرانی بعد از آزاد شدن تورهای ترکیه **
** کیش آوا گشت مجری مستقیم تورهای ترکیه ، پروازهای داخلی و خارجی ترکیه و ... **

ساعت حرکت : 23:30
ساعت برگشت : 02:15

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کیش آوا گشت و شماره  02188465480  تماس حاصل فرمایید .
 تبلیغات
 • وبلاگ گردشگری پرواز یار
  مشهورترین مقاصد گردشگری فیلم کدامند؟
  رستوران های بازل، طعم لذیذ غذاهای بین المللی
  هزینه سفر به نیس چقدر است؟
  پرواز یار
  کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
  نماد الکترونیک