شروع تور از 2 شهریور , 1395
02186020311
6 شب باتومی و تفلیس
 مسیر سفر
تهران    باتومی و تفلیس
 نوع سفر
هوایی  -  جورجین ایرویز
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
2,355,000 تومان 2,995,000 تومان 1,195,000 تومان 1,505,000 تومان 20 دقیقه تا مرمز شهر
2,355,000 تومان 2,995,000 تومان 1,195,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,465,000 تومان 3,045,000 تومان 2,025,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,525,000 تومان 3,065,000 تومان 2,125,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,725,000 تومان 3,665,000 تومان 2,175,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,725,000 تومان 3,665,000 تومان 2,175,000 تومان 1,505,000 تومان 20 دقیقه تا مرکز شهر
2,825,000 تومان 3,695,003 تومان 2,155,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,825,000 تومان 3,695,000 تومان 2,155,000 تومان 1,505,000 تومان 10 دقیقه تا مرکز شهر
2,875,000 تومان 3,875,000 تومان 2,245,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,875,000 تومان 3,875,000 تومان 2,245,000 تومان 1,505,000 تومان 20 دقیقه تا مرکز شهر
2,975,000 تومان 3,985,000 تومان 2,335,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
2,975,000 تومان 3,985,000 تومان 2,595,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
3,005,000 تومان 4,395,000 تومان 2,595,000 تومان 1,505,000 تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر
3,005,000 تومان 4,395,000 تومان 2,595,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
3,305,000 تومان 4,695,000 تومان 2,695,000 تومان 1,505,000 تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر
3,305,000 تومان 4,695,000 تومان 2,695,000 تومان 1,505,000 تومان 10دقیقه تا مرکزشهر
3,355,000 تومان 4,725,000 تومان 2,695,000 تومان 1,505,000 تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر
3,355,000 تومان 4,725,000 تومان 2,695,000 تومان 1,505,000 تومان 20 دقیقه تا مرکز شهر
3,395,000 تومان 4,195,000 تومان 2,855,000 تومان 1,505,000 تومان 25 دقیقه تا مرکز شهر
3,395,000 تومان 4,195,000 تومان 2,855,000 تومان 1,505,000 تومان مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرمز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,465,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,045,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,065,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,695,003 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,975,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,985,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,335,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,975,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,985,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,005,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,005,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,305,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,305,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 10دقیقه تا مرکزشهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات 25 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,505,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 2 شهریور , 1395 - تاریخ پایان تور : 2 مهر , 1395
 مدارک لازم
پاسپورت
 خدمات آژانس
بلیط پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ملی کشور گرجستان (جرجین ایرویز ) + اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + گشت شهری با ناهار + تور لیدر مجرب فارسی زبان + بیمه مسافرتی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی راه و رسم سفر و شماره  02186020311  تماس حاصل فرمایید .
 تبلیغات
 • وبلاگ گردشگری پرواز یار
  مشهورترین مقاصد گردشگری فیلم کدامند؟
  رستوران های بازل، طعم لذیذ غذاهای بین المللی
  هزینه سفر به نیس چقدر است؟
  پرواز یار
  کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
  نماد الکترونیک