به تعدادی کارمند اروپا کار حرفه ای
جهت مارکتینگ و فروش
در شرکت بتربوکینگ نیازمندیم

‎ 09121137093 آقای هاشمی